POLITYKA RODO

KLARUZURA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TYZO NIERUCHOMOŚCI, BIURO POŚREDNICTWA TYZO NIERUCHOMOŚCI

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego dalej RODO informujemy,
co następuje:

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW DOROTA TYZO NIERUCHOMOŚCI i Tyzo Nieruchomości jest Dorota Tyzo Nieruchomości z siedzibą w  05-400 Otwock, ul. Świderska 71F, 05-400 Otwock, NIP 716 170 57 49, REGON 430595440

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych: 

Dane osobowe KLIENTÓW TYZO NIERUCHOMOŚCI, w tym BIURA TYZO NIERUCHOMOŚCI, przetwarzane będą: 

 1. w celu wykonania zawartych z Klientami umów
 2. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.:
  - podatkowych i rachunkowych, 
  - archiwalnych – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, 
  - ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
  - marketingu bezpośredniego;

na podstawie uzyskanej zgody:


- w celu umożliwienia przesyłania ofert handlowych drogą elektroniczną, 
- w celu wprowadzenia do portali i systemów umożliwiających ogłoszenie, pobranie bądź pozyskanie ofert nieruchomości,
- w celu przekazania partnerom (doradcy kredytowi, kancelarie notarialne, rzeczoznawcy, deweloperzy, partnerskie biura nieruchomości, inne podmioty partnerskie),
- w celach marketingowych firmy oraz partnerów.

Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane osobowe KLIENTÓW TYZO NIERUCHOMOŚCI, w tym BIURA TYZO NIERUCHOMOŚCI będą przetwarzane zgodnie z poniższym:

 • dane osobowe wynikające z zawartych umów – będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od wygaśnięcia umowy;
 • dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego – będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania;
 • dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody –  będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

  KLIENTOM TYZO NIERUCHMOŚCI, w tym BIURA TYZO NIERUCHOMOŚCI przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe KLIENTÓW TYZO NIERUCHOMOŚCI, w tym BIURA TYZO NIERUCHOMOŚCI:

 • mogą zostać ujawnione innym podmiotom –  pracownikom i współpracownikom firmy, a także partnerom współpracującym wyłącznie na podstawie udzielonej zgody; do niniejszych danych osobowych mają dostęp firmy świadczące usługi wsparcia IT, dostarczające oprogramowanie informatyczne oraz podmioty świadczące usługi z dziedziny księgowości i rachunkowości – wszystkie dane przekazywane są zgodnie z prawem, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

Zauto matyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowani:

Dane osobowe KLIENTÓW TYZO NIERUCHOMOŚCI, w tym BIURA TYZO NIERUCHOMOŚCI  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą profilowane.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych KLIENTOM TYZO NIERUCHOMOŚCI., w tym BIURA  TYZO NIERUCHOMOŚCI przysługuje:

jeśli przetwarzanie wymagało zgody

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Administratora,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację (w przypadkach, kiedy biuro przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu),
- prawo dostępu do danych osobowych, 
- prawo żądania sprostowania danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia danych osobowych, 
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
- prawo do przenoszenia danych osobowych – prawo do otrzymania ustrukturyzowanych danych w powszechnie używanym maszynowo czytelnym formacie informatycznym
- oraz przesłania tych danych innemu administratorowi danych.