PRZESTRZEŃ
  • Pow. działki: 2000
  • Długość działki: 69
  • Szerokość działki: 35
  • Typ działki: budowlana-jednorodzinna
  • Droga dojazdowa: inna
  • Forma własności: własność
  • Gaz: brak
  • Woda: brak
  • Kanalizacja: brak
OPIS

sosny/wydmy piaskowe w lesie/zapach lasu/tak możes

działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną
położona na terenie dla którego jest opracowany Plan Zagospodarowania Przestrzennego
W OKOLICY ULIC: LISIA, GRZYBOWA, UROCZA

Urocze działki w sosnowym suchym lasku z wydmami w otulinie Parku Krajobrazowego.
W okolicy wyłącznie niska zabudowa domów jednorodzinnych.
W bliskiej odległości dwa jeziorka dla wędkarzy ok500m oraz
Zalew Zegrzyński ok 1 km

Wytyczne do budowy z Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Rozdział 9.
Ustalenia szczegółowe dla terenów
§ 23. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN,
15MN, 16MN, 17MN, 18MN,
dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, wbudowane w budynek mieszkalny.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację obiektów towarzyszących zamierzeniu
inwestycyjnemu, w tym:
1) infrastruktury technicznej;
2) miejsc postojowych;
3) budynków garażowo-gospodarczych, gospodarczych i garaży;
4) zieleni towarzyszącej.
5) obiektów małej architektury.
3. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) budynki mogą być realizowane wyłącznie w zabudowie wolnostojącej;
2) ustala się lokalizację wyłącznie jednego wolnostojącego budynku mieszkalnego o jednym lokalu
mieszkalnym, na działce budowlanej lub jednego budynku mieszkalnego o jednym lokalu mieszkalnym
i jednym lokalu usługowym;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
4) linie zabudowy od lasów, zgodnie z rysunkiem planu - w odległości 12m od granicy lasu z uwzględnieniem
warunków technicznych i przepisów odrębnych;
5) intensywność zabudowy:
a) minimalna – 0,01,
b) maksymalna – 0,4;
6) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20% powierzchni działki budowlanej;
7) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 70%;
8) maksymalna wysokość obiektów budowlanych – 4 m;
9) maksymalna wysokość budynków:
a) mieszkalnych – 9m – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,
b) garażowo-gospodarczych, gospodarczych, garaży – 5m – 1 kondygnacja nadziemna;
10) geometria dachów:
a) na terenach oznaczonych symbolem 1MN-4MN oraz 6MN-18MN – dachy symetryczne, dwu lub
wielospadowe, o kącie nachylenia połaci 25–45°,
b) na terenie oznaczonym symbolem 5MN:
- dachy symetryczne, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci 25–45°,
- dachy płaskie;
11) w istniejącej zabudowie, w przypadku konieczności remontu lub wymiany dachu, plan dopuszcza
zastosowanie pierwotnego kąta nachylenia połaci;
12) materiały i kolorystyka pokryć dachowych:
a) materiały: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blacho-dachówka, pokrycia bitumiczne,
b) kolorystyka: barwy w odcieniach koloru czerwonego, brązowego, grafitowego,
13) ustala się kolorystykę elewacji budynków: biel, odcienie szarości, pastelowe z gamy: beż, piaskowy,
żółty, jasnobrązowy oraz z kamienia, cegły, drewna, w kolorach dla nich naturalnych;
14) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 1200m².
15) ustala się obsługę komunikacyjną:
a) terenów 1MN, 2MN - z dróg wewnętrznych 2KDW lub 3KDW,
b) terenów 3MN, 4MN - z drogi wewnętrznej 2KDW,
c) terenu 5MN - z drogi publicznej klasy lokalnej 1KDL (ul. Szyszkowa) oraz z dróg wewnętrznych
3KDW, 8KDW lub 10KDW,
d) terenu 6MN - z dróg wewnętrznych 10KDW lub 11KDW,
e) terenu 7MN - z dróg wewnętrznych 5KDW, 6KDW, 8KDW lub 11KDW,
f) terenu 8MN – z dróg wewnętrznych 3KDW, 4KDW lub 5KDW oraz z drogi zlokalizowanej
bezpośrednio poza granicą obszaru opracowania,
g) terenu 9MN – z dróg wewnętrznych 5KDW, 6KDW lub 11KDW oraz z drogi zlokalizowanej
bezpośrednio poza granicą obszaru opracowania,
h) terenu 10MN – z dróg wewnętrznych 7KDW, 9KDW lub 11KDW oraz z drogi zlokalizowanej
bezpośrednio poza granicą obszaru opracowania,
i) terenu 11MN – z dróg wewnętrznych 7KDW, 9KDW lub 14KDW oraz z drogi zlokalizowanej
bezpośrednio poza granicą obszaru opracowania,
j) terenu 12MN - z dróg wewnętrznych 9KDW lub 14KDW,
k) terenu 13MN - z drogi wewnętrznej 9KDW,
l) terenów 14MN, 17MN - z drogi wewnętrznej 12KDW,
m) terenu 15MN - z drogi wewnętrznej 11KDW,
n) terenu 16MN - z dróg wewnętrznych 11KDW, 12KDW lub 13KDW,
o) terenu 18MN - z dróg wewnętrznych 12KDW lub 14KDW.
nr. oferty: 2291 data dodania: 17.04.2024 r. data aktualizacji: 17.04.2024 r.
AGENT PROWADZĄCY
...
DOROTA TYZO
ZADAJ PYTANIE

Administratorem danych jest Dorota Tyzo Nieruchomości.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dorota Tyzo Nieruchomości wyłącznie w celach zaproponowania ofert nieruchomości"