PRZESTRZEŃ
  • Pow. działki: 1200
  • Długość działki: 40
  • Szerokość działki: 33
  • Typ działki: budowlana-jednorodzinna
  • Droga dojazdowa: utwardzona
  • Forma własności: własność
  • Gaz: brak
  • Woda: miejskie
  • Kanalizacja: miejska
OPIS

rezydencjalna w sercu Józefowa, albo na bliźniak

Uwaga!
Do sprzedania działka nr 4 na załączonej mapce.

Bardzo, bardzo ładna działka o leśnym charakterze, - wrzosy, krzaczki jagodowe, sosny, - stanowią 90% roślinności na działce.
Działka łączy w sobie cechy leśnej działki wypoczynkowej i jednocześnie jest to działka "rezydencjalna", bo znajduje się w takim otoczeniu i w bardzo poszukiwanej lokalizacji.
Wokół nowe ładne domy.
Działka jest położona w obszarze MPZP.
Media w drodze, z wyjątkiem gazu
POlECAM!!!!!

Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu dla sprzedawanej działki:

Teren oznaczone symbolami MN przeznacza się na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na terenach oznaczonych symbolami MN obowiązuje zakaz:
1) realizacji zabudowy szeregowej,
2) lokalizacji przedsięwzięć, które zgodnie z przepisami odrębnymi, mogą znacząco oddziaływać na środowisko,
3) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego zagospodarowania w formie terenów zieleni do czasu wykorzystania terenu zgodnie z planem,
4) budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

Na terenach oznaczonych symbolami MN ustala się:
1) w wyniku scalenia i podziału nieruchomości:
a) minimalną wielkość działki: 900 m²,
b) minimalny kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 60° do 90°,
c) minimalną szerokość frontu działki: 20 m,
2) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej:
a) dla zabudowy wolnostojącej: 900 m²,
b) dla budynku w zabudowie bliźniaczej: 600 m²,
2. Dla działek wydzielanych zgodnie z liniami rozgraniczającymi dopuszcza się mniejsze parametry niż określone w ust.1.

Na terenach oznaczonych symbolami MN obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się realizację miejsc postojowych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojść, dojazdów, obiektów małej architektury,
2) budynki należy lokalizować zgodnie z liniami zabudowy określonymi na rysunku planu,
3) dopuszcza się remonty oraz przebudowy istniejących budynków lub części tych budynków usytuowanych w pasie terenu między liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi tereny,
4) zakazuje się lokalizacji budynków gospodarczych w odległości mniejszej niż 15 m od linii rozgraniczających drogi,
5) nakazuje się pokrycie dachów spadzistych dachówką ceramiczną lub materiałami dachówko – podobnymi,
6) nakazuje się stonowaną, pastelową kolorystykę elewacji tynkowanych,
7) dopuszcza się elewacje drewniane i kamienne,
8) nakazuje się stonowaną kolorystykę dachów,
9) realizację ogrodzeń od strony dróg publicznych i dróg wewnętrznych nakazuje się wyłącznie w liniach rozgraniczających oraz jako ażurowe.

Na terenach oznaczonych symbolami MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:
1) maksymalna intensywność zabudowy – 0.6,
2) minimalna intensywność zabudowy – 0.01,
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna:
a) dla terenów oznaczonych symbolami od MN-1 do MN-5: 70%,
b) dla terenu MN-6: 60%,
4) maksymalna wysokość zabudowy:
a) 11 m dla budynków mieszkalnych,
b) 6 m dla budynków garażowych i gospodarczych,
5) ilość miejsc postojowych dla samochodów zgodnie z §12,
6) połacie dachu na każdym obiekcie budowlanym o pochyleniu od 20° do 40°,
7) maksymalna wysokość ogrodzenia – 180 cm od strony dróg publicznych i dróg wewnętrznych.
nr. oferty: 2061 data dodania: 14.08.2023 r. data aktualizacji: 14.08.2023 r.
AGENT PROWADZĄCY
...
DOROTA TYZO
ZADAJ PYTANIE

Administratorem danych jest Dorota Tyzo Nieruchomości.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dorota Tyzo Nieruchomości wyłącznie w celach zaproponowania ofert nieruchomości"