PRZESTRZEŃ
  • Pow. działki: 1000
  • Długość działki: 36
  • Szerokość działki: 29
  • Typ działki: budowlana-jednorodzinna
  • Droga dojazdowa: asfaltowa/betonowa
  • Forma własności: własność
  • Gaz: miejski
  • Woda: miejskie
  • Kanalizacja: miejska
OPIS

zgrabna działka w uporządkowanym otoczeniu, dobre

Wszystkie media przy działce, prąd NA DZIAŁCE (podłączony)
MPZP
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MN/U
§ 46.
OZNACZENIE TERENU
1MN/U, 2 MN/U, 4MN/U - 13MN/U
1. Przeznaczenie terenu, linie rozgraniczające terenu, zasady zagospodarowania
1) przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
b) wbudowane usługi towarzyszące lub usługi w oddzielnych budynkach, zakresie: handlu detalicznego z uwzględnieniem warunków ust. 3 pkt 8, handlu ekspozycyjnego, handlu hurtowego, kultury, turystyki (hotel, motel, pensjonat) i sportu, obsługi nieruchomości, wynajmu, poczty, telekomunikacji, gastronomii, usług zdrowia (dom opieki), obsługi bankowej, administracji, edukacji, działalności weterynaryjnej, rzemiosło usługowe (takie jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne usługi naprawcze sprzętu codziennego użytku), z wyłączeniem nowych obiektów obsługi technicznej i naprawy pojazdów mechanicznych i stacji sprzedaży paliw do pojazdów i olejów opałowych
2) przeznaczenie uzupełniające
a) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów technologicznych, socjalnych, ochrony przeciwpożarowej
b) urządzenia budowlane, urządzenia infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych
c) garaże i budynki gospodarcze towarzyszące zabudowie
d) zieleń urządzona, obiekty małej architektury
3) przeznaczenie dopuszczalne
a) zachowana zabudowa zagrodowa (budynek mieszkalny jednorodzinny, budynki gospodarcze związane z produkcją rolniczą)
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bez usług
c) niepubliczne drogi wewnętrzne
4) zasady zagospodarowania zachowanie, roboty budowlane, remont, budowa, przebudowa
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ochrony, ukształtowania lub rewaloryzacji
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stojącej lub bliźniaczej
b) obrzeżne lokowanie zabudowy dla zachowania ogrodów wewnątrz kwartałów zabudowy
c) forma budynków powinna być ukształtowana w nawiązaniu do architektury współczesnej bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych. Zakaz stosowania siddingu na elewacjach
d) harmonizowanie wysokości i gabarytów zabudowy projektowanej i istniejące, o ile budynki sąsiednie nie są substandardowe i można się spodziewać ich wymiany
e) na działce o ustalonym normatywie jeden budynek mieszkalny wolno stojący lub jeden segment bliźniaka
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
1) linie zabudowy nieprzekraczalne, strefy zabudowy
a) sytuowanie nowej zabudowy z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony dróg zgodnie z rysunkiem planu z uwzględnieniem oddziaływania komunikacji dla zabudowy mieszkaniowej oraz warunków wymienionych j.n. lit. b, c, d, e
b) parterowe portiernie, przedsionki, zadaszenia lub wiatrołapy, obiekty małej architektury, obiekty infrastruktury technicznej, trwałe elementy konstrukcyjne budynków (schody na gruncie, taras na gruncie, klatka schodowa, loggia, taras na kolumnach, wykusz o maksymalnym wysięgu do 1m poza lico budynku), dopuszczalne pomiędzy linią rozgraniczającą dróg, a linią zabudowy
c) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy, w dobrym stanie technicznym, zlokalizowanej poza wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Dopuszcza się remonty i modernizację (nie obejmujące powiększenia powierzchni zabudowy) istniejącej zabudowy usytuowanej w pasie terenu między liniami rozgraniczającymi dróg, a nieprzekraczalną linią zabudowy
d) linie zabudowy obiektów usług wzdłuż wspólnej granicy działki z projektowaną i istniejącą zabudową mieszkaniową, ustala się na 1,5 wysokości zabudowy obiektów usług (dotyczy ściany najbliższej tej granicy)
e) dopuszcza się wycofanie zabudowy w głąb działki
f) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6m od granicy działek pełniących funkcje niepublicznych dróg wewnętrznych oraz nie mniej niż 4m od granicy sięgacza
g) ustala się odsunięcie zabudowy na, co najmniej 5m od brzegu zachowanych rowów otwartych i co najmniej 5m od granicy działki Kanału Ożarowskiego
2) dopuszczenie budowy w ostrej granicy
a) ile inne przepisy planu nie stanowią inaczej, dopuszcza się sytuowanie zabudowy (budynki mieszkalne, gospodarcze lub garaże) przy granicy działek jako zabudowy bliźniaczej
b) dopuszcza się etapową, (nie jednoczesną) budowę i rozbudowę budynków, przy tej granicy jak docelową zabudowę w układzie bliźniaczym
c) dopuszcza się sytuowanie zabudowy ze ścianą bez otworów przy granicy lub w odległości 1,5m od granicy dla działek o szerokościach mniejszych niż ustalone, albo jeżeli na działce sąsiedniej zabudowa usytuowana jest odpowiednio w granicy lub w odległości 1,5m
3) powierzchnia zabudowy i powierzchnia utwardzona na działce budowlanej
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z wbudowanymi usługami towarzyszącymi do 50% powierzchni działki w tym budynki gospodarcze i garaże do 60m2 powierzchni zabudowy
b) zabudowa mieszkaniowa i usługi w oddzielnych budynkach do 65% powierzchni działki w tym budynki gospodarcze i garaże do 60m2 powierzchni zabudowy
c) zachowana zabudowa zagrodowa do 80% powierzchni działki
4) powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w usługami wbudowanymi, co najmniej 50%
b) zabudowa mieszkaniowa i usługi w oddzielnych budynkach, co najmniej 35%
c) zachowana zabudowa zagrodowa, co najmniej 20%
5) wysokość budynków
a) mieszkalnych do 3 kondygnacji i nie więcej niż 11m
b) gospodarczych i garaży do 2 kondygnacji i nie więcej niż 6m
c) usługowych do 3 kondygnacji- i nie więcej niż 12m
d) gospodarczych w zabudowie zagrodowej-do 2 kondygnacji i nie więcej niż 6m
6) kształt dachów
a) zabudowa mieszkaniowa: dachy płaskie, lub skośne dwuspadowe albo wielospadowe o symetrycznych połaciach 25-45° z możliwością stosowania wykuszy i okien połaciowych
b) budynki usług, garaże, budynki gospodarcze: dachy płaskie lub skośne 25-45°
7) kolorystyka
a) kolor elewacji w barwach pastelowych i szarościach
b) dachy-ciemne od brązu poprzez czerwień do szarości
8) powierzchnia usług
a) wbudowane usługi towarzyszące do 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub gospodarczego
b) usługi handlu do 100m2 powierzchni sprzedaży w jednym lokalu
9) reklamy (§ 12.) na ogrodzeniach lub elewacjach budynków. Wyklucza się umieszczanie reklam i znaków informacyjno - plastycznych: w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający ich odczytywanie
10) ogrodzenia
a) ogrodzenia działek od strony dróg lokowane w liniach rozgraniczających tych dróg za chodnikiem, o max wysokości 2,2m nad poziom terenu, ażurowe w 50%, z cokołem pełnym max do wysokości 0,6 m nad poziom terenu
b) dopuszcza się miejscowe wycofanie ogrodzeń w głąb działek. Teren pomiędzy linią rozgraniczającą, a linią zabudowy, wzdłuż dróg KDL, KDD i dróg wewnętrznych, w takich przypadkach można przeznaczyć na miejsca postojowe, zieleń ozdobną lub chodniki
c) ustala się symetryczne, narożne ścięcia linii ogrodzeń nie mniejsze niż 5m x 5m dla dróg KDL, KDD i dróg wewnętrznych
d) w przypadku skrzyżowania dróg zbiorczych KDZ z drogami KDD i wewnętrznymi narożne ścięcia linii ogrodzeń niesymetryczne, nie mniejsze niż 10m wzdłuż drogi KDZ i nie mniejsze niż 5m wzdłuż drogi KDD i drogi wewnętrznej
e) zakazuje się ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych i ogrodzeń pełnych (z wyjątkiem elementów słupów i podmurówek). Zakaz dotyczy także ogrodzeń wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi działkami budowlanymi
f) ogrodzenia od zachowanych rowów otwartych i stawów nie bliżej niż 1,5m od ich brzegów lub nie bliżej niż 3m w sytuacji konieczności wyznaczenia pasa eksploatacyjnego wzdłuż rowu
g) dla wyznaczenia pasa eksploatacyjnego ogrodzenia od strony Kanału Ożarowskiego wzdłuż granicy działki Kanału lub nie bliżej niż 3m od tej granicy
11) obiekty małej architektury w szczególności: pojemniki z zielenią, słupki, murki, ławki, elementy placów zabaw, pomniki, miejsca (obudowy) na pojemniki na śmieci, trzepaki
4. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu-szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości
1) minimalne powierzchnie nowych wydzielanych działek budowlanych
a) 1000m2 dla zabudowy wolno stojącej, 500m2 dla zabudowy bliźniaczej (jeden segment)
b) 1200m2 dla zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej z usługami wbudowanymi, 600m2 dla zabudowy bliźniaczej (jeden segment bliźniaka) z usługami wbudowanymi
c) 3000m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie wolno stojącej lub bliźniaczej i zabudowy usługowej w oddzielnych obiektach
d) ustalenia minimalnych powierzchni działek budowlanych nie dotyczą działek wydzielanych: dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, pod drogi wewnętrzne, działek wydzielonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych lub działek, które uzyskały status działek budowlanych przed wejściem planu w życie, a realizacja zabudowy na tych działkach będzie zgodna z przepisami odrębnymi
2) minimalne fronty nowych wydzielanych działek budowlanych
10m dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej, 16 - 20m dla zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej, 20-25m dla zabudowy mieszkaniowej z usługami, z tolerancją dla działek przylegających do placów do zawracania lub na łuku drogi
3) kąt położenia granicy działek do linii rozgraniczającej
90° -60°
4) zasady i warunki podziału
a) dopuszczalne obniżenie minimalnej powierzchni nowych wydzielanych działek budowlanych o 5% lub o 10%, jeżeli z działek wydziela się lub poszerza drogi publiczne
b) każda wydzielana działka budowlana musi mieć zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej i do infrastruktury technicznej
c) przy każdym podziale terenu przylegającego do istniejących dróg należy każdorazowo wydzielać działki pod poszerzenie tych dróg, a linie tego wydzielenia muszą się pokrywać z ich liniami rozgraniczającymi ustalonymi w planie
d) ustala się zasady wydzielania działek budowlanych i niepublicznych dróg wewnętrznych zapewniających dostępność komunikacyjną do poszczególnych działek:
- wskazane na rysunku planu propozycje podziału na działki i niepubliczne drogi wewnętrzne, nie stanowią ustaleń planu
- w przypadku wydzielenia niepublicznych dróg wewnętrznych, powstających z symetrycznego wydzielenia z dwóch sąsiadujących działek, podział winien być dokonany jednocześnie dla obydwu nieruchomości, a w przypadku braku możliwości wydzielenia symetrycznego odpowiednią szerokość tych dróg wydziela się na każdej działce oddzielnie
- przy wyznaczaniu niepublicznych dróg wewnętrznych, równoległych do kierunku istniejących granic działek, oś projektowanych dróg wewnętrznych, powinna przebiegać wzdłuż prawnej granicy pomiędzy sąsiadującymi, przeznaczonymi do podziału działkami
- należy tak dzielić teren, aby unikać wyznaczania niepublicznych dróg wewnętrznych po obu stronach jednego rzędu działek
- linie rozgraniczające projektowanych niepublicznych dróg wewnętrznych wyznacza się odmierzając od wyznaczonej osi (granicy działek), symetrycznie w każdą stronę odpowiednio;
- po 4m (5m w przypadku takiej możliwości), a w przypadku braku możliwości wyznaczenia symetrycznej drogi po 8,0m na każdej działce budowlanej oddzielnie
- każda nowa niepubliczna droga wewnętrzna, winna mieć dwustronne włączenie do układu komunikacyjnego, a gdyby to było niemożliwe, droga o jednostronnym włączeniu dłuższa niż 60,0 m, musi mieć stworzone warunki do zawracania (placyk do zawracania o minimalnych wymiarach 12,5m x 12,5m)
- skrzyżowania niepublicznych dróg wewnętrznych należy projektować pod kątem zbliżonym do kąta prostego z odpowiednimi narożnymi ścięciami linii rozgraniczających
- ustala się symetryczne narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5m x 5m dla dróg KDD i niepublicznych dróg wewnętrznych
- w przypadku skrzyżowania dróg zbiorczych z drogami KDD i niepublicznymi drogami wewnętrznymi narożne ścięcia linii rozgraniczających niesymetryczne, nie mniejsze niż 10m wzdłuż drogi KDZ i nie mniejsze niż 5m wzdłuż drogi KDD i niepublicznej drogi wewnętrznej
- dla pojedynczych działek ustala się, że dostęp do drogi publicznej jest zapewniony, jeżeli sięgacz o minimalnej szerokości 5m i maksymalnej długości 60m stanowi cześć działki
- zakazuje się takich podziałów działek, które związane będą z nowymi zjazdami na drogi bez zgody zarządcy drogi
e) dopuszcza się wykorzystanie dla celów budowlanych nieruchomości gruntowych złożonych z więcej niż jednej działki (pod warunkiem stosowania określonych planem parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla łącznej powierzchni nieruchomości gruntowej)
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu w tym zakaz zabudowy
1) a) na terenach zmeliorowanych, których granice wskazane są na rysunku stanowiącym załącznik nr 4* do niniejszej uchwały, ustala się przed inwestowaniem (w tym prowadzeniem inwestycji liniowych) nakaz likwidacji lub kompleksowej przebudowy drenażu rolniczego w uzgodnieniu z właściwym zarządem melioracji i urządzeń wodnych
b) ustala się zachowanie otwartych rowów melioracyjnych dopuszczając ich przesunięcie na granice działek lub dróg
c) od zachowanych otwartych rowów, nie przebiegających wzdłuż dróg, ustala się zachowanie, co najmniej jednostronnego pasa eksploatacyjnego (3m od brzegu rowu) niezabudowanego i wolnego od drzew
2) zabudowę w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV (w korytarzu napowietrznej linii elektroenergetycznej) należy sytuować w odległości po 5 m od osi linii w każdą stronę, a wszelkie inwestycje dokonywane w tym pasie, roboty budowlane i instalacyjne winny odbywać się pod nadzorem właściwego zakładu energetycznego. W przypadku pojawienia się takich możliwości technicznych ustala się zamianę na podziemne napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV lub przeniesienie linii elektroenergetycznej 15kV i usytuowanie jej w linii rozgraniczającej drogi
3) w terenach 9MN/U i 14 MN/U w obszarze z poziomem wody gruntowej powyżej 1m. p.p.t., ustala się zakaz podpiwniczenia
4) w szczególności zakaz lokowania: nowej zabudowy zagrodowej, zakładów produkcyjnych, składów i magazynów, obsługi technicznej i naprawy pojazdów mechanicznych, punktów sprzedaży paliw i olejów opałowych, domów weselnych oraz innych obiektów służących organizacji imprez masowych, składowisk opału i odpadów, złomowisk, zakaz przechowywania na wolnym powietrzu lub w obiektach nie zadaszonych materiałów powodujących pylenie oraz stacji bazowych telefonii komórkowej
5) zakaz zmiany funkcji w budynkach gospodarczych, usługowych lub garażach na cele mieszkalne, jeżeli na działce znajduje się już budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny wbudowany
6) przed przystąpieniem do działań projektowych należy opracować ekspertyzę (małe obiekty o powierzchni zabudowy do 200m2 o wysokości do 2 kondygnacji) lub dokumentację geotechniczną-inżynierską dla dużych obiektów (duże obiekty o powierzchni zabudowy powyżej 200m2 o wysokości powyżej 2 kondygnacji)
6. Zasady ochrony środowiska i przyrody
1) ochrona środowiska
a) zakazuje się samowolnego nasypywania i obniżania powierzchni terenu działek powyżej lub poniżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na sąsiednie działki i drogi
b) ustala się ochronę zieleni towarzyszącej zabudowie
c) na terenach 1MN/U, 2MN/U, 9MN/U, 12MN/U nakazuje się ochronę zabudowań mieszkalnych przed ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu w strefie wyznaczonej 50m od najbliższej zabudowie skrajnej krawędzią jezdni dróg KDZ. W obszarze tym dopuszcza się lokalizowanie zabudowań mieszkalnych pod warunkiem dotrzymania wymaganego przepisami standardu akustycznego wewnątrz pomieszczeń
d) dla pozostałych terenów zakazuje się lokalizowania nowych zabudowań mieszkalnych pomiędzy, najbliższą zabudowie, skrajną krawędzią jezdni dróg, a ustaloną w planie linią zabudowy
e) ustala się nakaz realizacji zabudowań mieszkalnych w sposób uwzględniający oddziaływanie komunikacji (hałas, wibracje i zanieczyszczenia powietrza) między innymi poprzez: wprowadzenie zieleni izolacyjnej na terenie działek, wprowadzenie funkcji usługowych (niechronionych) od strony drogi, wyposażenie nowych budynków w zabezpieczenia przeciwhałasowe dostosowane indywidualnie do prognozowanego poziomu hałasu
f) ustala się nakaz sprawdzenia (przy wymianie, rozbudowie, przebudowie, nadbudowie oraz zmianie użytkowania) czy istniejące budynki wymagają zastosowania takich zabezpieczeń
g) zakazy nie obowiązują, a ograniczenia wyżej wymienione mogą być zmienione w tych miejscach, dla których przeprowadzono badania stwierdzające, że prognozowany poziom hałasu komunikacyjnego nie przekroczy norm określonych dla tych obiektów w przepisach odrębnych
h) ustala się, że prowadzona działalność usługowa nie może przekraczać dopuszczalnej emisji gazów, hałasu, drgań, zapylenia poza granicami terenu do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny oraz nie powinna przekraczać w/w standardów dopuszczalnych dla funkcji określonych na terenach lub w obiektach sąsiednich
i) ustala się w projektowanej i zachowanej działalności usługowej stosowanie takich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które wyeliminują lub zminimalizują szkodliwe oddziaływanie na środowisko
j) tereny zabudowy MN/U w zakresie ochrony przed hałasem i określenia standardu akustycznego należy traktować jak tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową z usługami rzemieślniczymi w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska (aktualnie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz.U. Nr 178 poz. 1841)
2) ochrona przyrody nie określa się
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
1) w terenie 2MN/U strefy ochrony konserwatorskiej- stanowiska archeologiczne o nr 57-63/26 ustalenia § 23 ust. 2
2) w terenie 4MN/U strefa ochrony konserwatorskiej- stanowisko archeologiczne o nr 57-63/3-ustalenia § 23 ust. 2
3) w terenie 5MN/U strefa ochrony konserwatorskiej- stanowisko archeologiczne o nr 57-63/3-ustalenia § 23 ust. 2
4) w terenie 7MN/U strefa ochrony konserwatorskiej- stanowisko archeologiczne o nr 57-63/10-ustalenia § 23 ust. 2
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
1) odpowiednio zgodnie z rozdziałem 4 Działu II
2) obsługa komunikacyjna od strony przyległych dróg zbiorczych KDZ istniejącymi zjazdami, dróg lokalnych KDL i dróg dojazdowych KDD
3) wskaźniki parkingowe -odpowiednio zgodnie z § 34
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej odpowiednio zgodnie z rozdziałem 5 Działu II
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego, uzupełniającego i dopuszczalnego dopuszcza się zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu w tym zabudowy zagrodowej
11. Stawki procentowe stanowiące podstawę do określenia opłaty, o której mowa, w art. 36 ust. 4 ustawy określa się stawkę procentową w wysokości 10%
nr. oferty: 2333 data dodania: 26.05.2023 r. data aktualizacji: 26.05.2023 r.
AGENT PROWADZĄCY
...
DOROTA TYZO
ZADAJ PYTANIE

Administratorem danych jest Dorota Tyzo Nieruchomości.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dorota Tyzo Nieruchomości wyłącznie w celach zaproponowania ofert nieruchomości"